ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Факультет математики та інформатики
Кафедра інформаційних технологій

Педагогічна практика

Заключною ланкою практичної підготовки студентів – спеціалістів (магістрів) є виробнича (педагогічна) практика. Дана практика проходить в 9-му семестрі 5-го курсу терміном п’ять тижнів.

Зміст програми для проведення педагогічної практики відповідає положенню про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України, а також іншим нормативним документам щодо практики студентів, навчальному плану даної спеціальності та освітньо – кваліфікаційній характеристиці спеціалістів (магістрів).

Важливим етапом підготовки висококваліфікованих кадрів, компетентних спеціалістів різних профілів у вищих навчальних закладах до роботи в школі є педагогічна практика, яку можна розглядати як найоптимальнішу форму поєднання теоретичної підготовки майбутніх педагогів із практичною діяльністю вчителів (викладачів) у навчально-виховних закладах різних типів. Педагогічна практика виступає безпосередньою ланкою між теоретичним засвоєнням знань студентів з фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін, а також дисциплін психолого-педагогічного циклу, та їх самостійною роботою у школі, максимально наближує фахівців до професійної діяльності.

Педагогічна практика повинна навчити студентів застосо­вувати знання, здобуті у вищій школі, в процесі навчання і виховання підростаючого покоління, є одним із способів вивчення навчально-виховного процесу у закладах освіти на основі безпосередньої участі в ньому практикантів.

Дана практика проводиться з метою підготовки випускників ВНЗ освітньо – кваліфікаційного рівня спеціаліст (магістр) до майбутньої роботи на посаді викладача (вчителя)  навчальних закладів всіх рівнів акредитації.

Керівник практики від факультету (кафедри) є особою, відповідальною за навчально-методичне керівництво практикою.

Бази практик.

Педагогічна практика проходить у базових загальноосвітніх навчальних закладах міста. Об’єктами педагогічних практик визначаються загальноосвітні навчальні заклади в яких працюють висококваліфіковані фахівці з добре укомплектованою матеріально-технічною базою, а саме; загальноосвітні школи м. Івано-Франківська № 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 26 та базові загальноосвітні школи Івано-Франківської області. Для студентів магістрів 5 –го курсу базами практик є кафедри ВНЗ.

Наказ про виробничу (педагогічну) практику студентів спеціальності 8.04030201 (7.04030201) інформатика у 2014_2015 н.р

Програма педагогічної практики студентів спеціальності 8.04030201 (7.04030201) інформатика.